І сниться «Баті» війна...

У ре­дак­ції га­зе­ти "Гайсинський вісник" він, схо­жий на пер­со­нажа ро­ма­ну Оле­ся Гон­ча­ра «Пра­по­ро­нос­ці» Хо­му Ха­єць­ко­го, з'я­вив­ся зне­наць­ка. У ка­муф­ля­жі, із за­па­хом по­ро­ху й ди­му, що, ма­буть, за­ли­ши­ли­ся піс­ля Дон­ба­су, але із ям­ка­ми на об­віт­ре­них що­ках і ней­мо­вір­ним блис­ком у очах. Так і зда­єть­ся, що ось-ось ска­же оте зна­ме­ни­те «пат­ку мій, пат­ку!». Але ж він - не Ха­єць­кий! Йо­го, гай­синсь­ко­го доб­ро­воль­ця Сер­гія Та­ра­сен­ка, кот­рий ра­зом із си­ном Олек­сі­єм пі­шов бо­ро­ни­ти від аг­ре­со­ра зем­лю ук­ра­їнсь­ку, уже там, на пе­ре­до­вій, наз­ва­ли - «Ба­тя». Не­хай де­що і по-ро­сійсь­ки, але ж суть не мі­ня­єть­ся, бо він дій­сно був там і бать­ком, і БА­ТЕЮ… А те­пер не знає, «на яко­му сві­ті жи­ве і чо­му йо­го ні­де не­має»...

"Ми із сином пішли вою­ва­ти в АТО, а нас­прав­ді - на вій­ну доб­ро­воль­ця­ми.  Вдяч­ні на­шо­му на­чаль­ни­ко­ві війсь­кко­ма­ту Оле­го­ві За­хар­чу­ку за те, що по­ві­рив -  не згань­би­мо Гай­син­щи­ну, Він­нич­чи­ну, дав  «доб­ро» йти обо­ро­ня­ти на­шу зем­лю й по­ба­жан­ня по­вер­ну­ти­ся жи­ви­ми звід­ти", - роз­по­ві­дає Сер­гій Та­ра­сен­ко.

Йо­го вже на­віть важ­ко уя­ви­ти ко­лиш­нім пра­ців­ни­ком, кот­рий у ра­йон­ній лі­кар­ні сте­жив за сис­те­мою опа­лен­ня, за пот­ре­би ремонмонтував об­лад­нан­ня й ме­ха­ніз­ми. Син у ньо­го нав­чив­ся. У їх­ ру­ках ро­бо­та, як ка­жуть, го­рі­ла.

І так хо­ті­ло­ся роз­пи­та­ти біль­ше про це, про жит­тя осо­бис­те, але мій спів­роз­мов­ник не­на­че «уті­кав» від цьо­го, бо дій­сність, з якою зіт­кнув­ся вже тут, по той бік вій­ни, не дає йо­му спо­кою. «Сип­ле» наз­ва­ми міст і війсь­ко­вих під­роз­ді­лів, їх но­ме­ра­ми, як го­ро­хом! Ди­ле­тан­то­ві за­пам'я­та­ти важ­ко. Але йо­му до­ве­ло­ся бу­ти у міс­тах, які ще до­не­дав­на кві­ту­ва­ли й  жи­ли, смі­я­ли­ся ди­тя­чи­ми го­ло­са­ми, го­мо­ні­ли су­сі­да­ми, від­во­йо­ву­ва­ти їх у се­па­ра­тис­тів і ро­сійсь­ких най­ман­ців. Хо­ча й те­пер де­я­кі бу­дин­ки сто­ять на­пів­зруй­но­ва­ні й по­рож­ні, не­на­че без­мов­ні ске­ле­ти - у них все ще бо­ять­ся по­вер­та­ти­ся, аби «бен­де­ри і фа­шис­ти» не вби­ли, а ті, які за­ли­ши­ли­ся, трем­тя­чи­ми від го­ло­ду ру­ка­ми бе­руть хліб, цу­кор, кру­пи і ту­шон­ку від «ук­ро­пів» і «бен­де­рів­ців» - про­го­ло­ше­на вла­да ДНР і ЛНР тим ча­сом прий­має ін­ший «про­ві­ант» - від Ро­сії.

… «Ба­тя» це знає не прос­то із чу­ток, бо не АТО-шні до­ро­ги, а справ­жні фрон­то­ві ве­ли йо­го ра­зом із си­ном і дру­зя­ми схід­ни­ми сте­па­ми під цьвох­кан­ня куль і ви­бу­ха­ми «Гра­дів» у Щас­ті, під Мар­'їн­кою, Піс­ка­ми, поб­ли­зу ае­ро­пор­ту в До­нець­ку….

А те­пер… Піс­ля всіх пе­ри­пе­тій, пе­ре­жи­то­го й від­чу­то­го, як ка­жуть, на влас­ній «шку­рі», Сер­гій Та­ра­сен­ко, гай­синсь­кий доб­ро­во­лець,  кон­ту­же­ний під час бою, хо­ча й не втра­чає оп­ти­міз­му, але шу­кає… сам се­бе! Ка­же, що та­ких, як він, звід­ти прос­то «ви­ки­ну­ли» - не бу­ло чим во­ю­ва­ти і не бу­ло на­леж­но­го ко­ман­ду­ван­ня! На­віть так зва­не пе­ре­мир­'я «пра­цю­ва­ло» на се­па­ра­тис­тів. Бо яка ж ко­ристь від ав­то­ма­та, в яко­му не­має пат­ро­нів:  за­лі­зя­ка - та й го­ді!

Стар­ший пра­пор­щик Та­ра­сен­ко за сво­їх 50 із лиш­ком ро­ків умів не ли­ше зі збро­єю бу­ти на «ти», а й ре­мон­ту­вав війсь­ко­ву тех­ні­ку в Ук­ра­ї­ні, як ро­бив це ра­ні­ше у На­гор­но­му Ка­ра­ба­сі, в Аф­га­ніс­та­ні під час бо­йо­вих дій. То­му й про­сив­ся на Схід, бо був пе­ре­ко­на­ний, що йо­го жит­тє­вий і бо­йо­вий дос­від при­го­дить­ся. І при­го­див­ся! Мі­ся­ці бо­їв, пе­ре­бу­ван­ня під від­кри­тим не­бом і … без ос­тра­ху. Що Бог дасть!

А ось дер­жа­ва чо­мусь цьо­го не оці­ни­ла: піс­ля важ­ко­го по­ра­нен­ня й кон­ту­зії, піс­ля лі­ку­ван­ня у гос­пі­та­лях, зі всі­ма до­від­ка­ми Сер­гій по­вер­нув­ся у Гай­син, але в ньо­го не­має ні ста­ту­су  учас­ни­ка бо­йо­вих дій, ні до­ку­мен­тів про ін­ва­лід­ність, ні кош­тів (за 2014 рік не от­ри­мав гро­шо­вої до­по­мо­ги на оз­до­ров­лен­ня, як і на­леж­ної ма­те­рі­аль­ної) - йо­го десь «за­гу­би­ли» у спис­ках чи­нов­ни­ки!

Він по­не­ві­ря­єть­ся із ти­ми па­пе­ра­ми, що має, по всіх ін­стан­ці­ях, але йо­го скрізь «від­фут­бо­лю­ють», бо ще не іс­нує на­леж­но від­пра­цьо­ва­ної за­ко­но­дав­чої ба­зи, що сто­су­ва­ли­ся б та­ких, як «Ба­тя».

"Але ж я - жи­вий!" - ка­же він і вва­жає, що йо­го ви­ко­рис­та­ли, «пе­ре­жу­ва­ли» і «вип­лю­ну­ли» на уз­біч­чя, ад­же за­ли­шив­ся без кош­тів, хо­ча й має го­лов­ну до­від­ку, що брав без­по­се­ред­ню участь в ан­ти­те­ро­рис­тич­ній опе­ра­ції, але залишився без офіційного статусу.

Сер­гій і за­раз усі­ма по­мис­ла­ми зі сво­ї­ми бо­йо­ви­ми поб­ра­ти­ма­ми. Во­ни йо­му снять­ся - і жи­ві, й мер­тві.

"Оце по­бу­ду тро­хи в міс­ті… Як­що ні­чо­го не доб­'ю­ся, зно­ву ту­ди по­ї­ду.  Ме­не прос­то десь у вер­хах «спи­са­ли», хо­ча всі у Гай­си­ні, у сіль­ській ра­ді в Ку­ні, звід­ки ме­не про­вод­жа­ли, зна­ють, де я був і що ро­бив".

Так, снить­ся «Ба­ті» вій­на… А він про­ки­да­єть­ся уно­чі від ней­мо­вір­ної ти­ші й не од­ра­зу мо­же збаг­ну­ти, чи у Гай­си­ні, чи, мо­же, мир нас­тав.

А до ми­ру, зда­єть­ся, ще да­ле­ко. І Сер­гій, нез­ва­жа­ю­чи на со­лід­ний вік і на те, що ко­мі­со­ва­ний, зно­ву «рветь­ся» ту­ди, де то­чать­ся бої. Ка­же: "Пок­ла­ду всі до­ку­мен­ти у шух­ля­ду, а сам - до сво­їх хлоп­ців! Не­хай по­тім роз­би­ра­ють­ся, хто я і чо­му тут!".

Так, це - «син­дром вій­ни». І по­ки во­на не за­кін­чить­ся, ще дов­го бу­де у спо­га­дах і снах тих, хто за­ли­шив­ся жи­вим. «Ба­тя» - се­ред них…

P.S. Хо­ті­ло­ся б, аби ком­пе­тен­тні ор­га­ни роз­слі­ду­ва­ли спра­ву Сер­гія Та­ра­сен­ка й на­да­ли дос­то­вір­ну ін­фор­ма­цію про ре­зуль­та­ти цьо­го роз­слі­ду­ван­ня.presspoint
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
В Казатинском районе возле собственного домохозяйства погиб 51-летний местный житель. Нетрезвый мужчина упал в костер. От полученных ожогов он погиб на месте происшествия.Несчастный случай произошел 21 апреля в селе Муховата. Местный житель во время сжигания веток от деревьев по собственной неосторожности упал в костер. Полученные ожоги оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина скончался на месте происшествия.Полицией начато уголовное производство по ч.1...
Общество
В Виннице продолжается реконструкция входа в Центральный парк. Внешний вид объекта постепенно меняется. На лестнице возле арки установили новую конструкцию скамейки. Посидеть и отдохнуть отныне можно прямо на ступеньках. Скамья занимает значительную часть пешеходного пространства, который ранее оставался свободным. Новинка еще не вполне завершена, но желающие испытать ее нашлись. Фото сайта vinbazar.com
Общество
101-летняя Валентина Каракай из Винницы пришла на избирательный участок, чтобы проголосовать во время второго тура выборов главы государства. Пожилая женщина пришла на голосование с дочерью и правнучкой. Они помогли получить старушке бюллетень. Но в кабинку для голосования она отправилась сама. Валентина Каракай рассказала, что за всю свою жизнь не пропустила ни одного голосования. — Сама хожу на выборы. Ко мне хотели приехать домой, чтобы я дома голосовал...
Общество
13-летняя Анна Грицюк сбежала из больницы в Немирове. Сейчас ее ищут правоохранители.Об этом сообщает полиция Винницкой области.Помогите разыскать несовершеннолетнюю Анну ГрицюкПолицией Винницкой области устанавливается местонахождение 13-летней Грицюк Анны Сергеевны. 20 апреля в 17.30 девушка самовольно покинула детское отделение Немировской ЦРБ и до сих пор местонахождение его неизвестно.Была одета в белую шапку, серое пальто, черные лосины, темно-синие...
Политика
Вчера, 21 апреля, украинцы выбирали нового Президента. Бюллетени еще прорабатываются, однако уже заметно, что Владимир Зеленский со значительным отрывом побеждает Петра Порошенко. Действующий Президент не победил ни в одном из восьми округов Винницкой области.Председатель винницкого отделения Комитета избирателей Украины Владислав Телень рассказал, что ночь подсчета голосов в области проходила спокойно и явка избирателей составила 62%. По его словам, выбор...
Происшествия
В Чечельницком районе водитель пикапа смертельно травмировал пешехода. Автопроисшествие произошло 21 апреля в 21.00 часов возле села Жабокричка. Травмирован 56-летний мужчина скончался в больнице во время оказания медицинской помощи.Полицией открыто уголовное производство. Водителю грозит до 8 лет лишения свободы. За рулем автомобиля «Toyota Hilux» находился 44-летний житель Тростянецкого района.По предварительной информации, пострадавший шел по проезжей ч...
Происшествия
В селе Коростовцы Жмеринского района во время ссоры 52-летний местный житель решил расправиться со своей гражданской женой жестоким методом. Он облил 50-летнюю женщину бензином и поджег. Пострадавшая находится в реанимации. Как сообщают в отделе коммуникаций ГУНП в Винницкой области, преступление произошло 21 апреля. Около 16.30 женщина уже поступила в стационар местной больницы, врачи которой и поставили в известность полицию. Выехав на место трагедии, пр...
Общество
21-летний винничанин решил полакомиться собственным бюллетенем, потому передумал отдавать свой голос вообще. Парень не нашел иного решения этого вопроса и, как оказалось потом, был еще и пьян.Выборы президента никогда не проходят без происшествий и курьезов. Утром за человеческого фактора не открылся вовремя одна из участков, а уже вечером поступила информация о том, что винничанин пытался съесть свой бюллетень.Об этом рассказал председатель правления Винн...
Происшествия
В селе Мизяковские Хутора Винницкого района 21 сентября сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям спасли корову, которая провалилась в погреб в одном из домохозяйств. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. Спасатели с помощью бензореза и отбойного молотка расширили отверстие. Далее обвязав корову пожарными рукавами и спасательными веревками, используя сельскохозяйственную технику, спасатели подняли корову из ямы. Фото: ГСЧС Украины